සෑම පාඩමකම නිබන්ධනයෙහි සියලුම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න හා අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත්ය. යහ භාවිතය සඳහා පමණි. නිබන්ධන වල සම්පූර්ණ අයිතිය කතුවරයා සතුය. මෙහි ඇති ප්‍රශ්න අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම සපුරා තහනම් වේ.